Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

Kérjük, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, így online adásvételi szerződés jön létre és elfogadásra a webáruház üzemeltetője és vásárlója között mely a későbbiekben nem kereshető vissza. A megkötött szerződés magatartási kódexre nem utal. A webáruházban történő megrendelés rögzítéséhez szükséges adatok megadása önkéntesen történik.

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg:

 • Üzemeltetői - eladói adatok ismertetése
 • Szerzői jogok
 • Megjelenített árakra vonatkozó tudnivalók
 • Rendelési információk ismertetése
 • A megrendelések feldolgozásával kapcsolatos információk
 • Rendelés lépéseinek bemutatása
 • A megrendelt termék / házhoz szállítás díjának fizetésének módja
 • Házhoz szállítással kapcsolatos információk és díjak, tudnivalók bemutatása
 • Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan
 • Jótállási, garanciális információk, tudnivalók
 • Az elállási jog, joghatásának ismertetése
 • Adatkezelési információk
 • Vonatkozó jogszabályok
 • Felügyeleti szervek
 • Egyéb információk

Üzemeltetői, tárhely szolgáltatói - eladói adatok

Cégnév: India Klub Alapítvány

Cím, székhely: 1221 Budapest, Szebeni utca 6.
Adószám: 19561383-2-43
Cégjegyzék szám: Pk.60.089/2009/6 1452
Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Szegedi Törvényszék Cégbírósága 6722 Szeged, Tábor u. 4.
Szerződés nyelve: magyar
Webáruház: www.webshop.bharata.hu

Elektronikus elérhetőség: webshop@bharata.hu
Telefonos elérhetőség, panaszkezelés: 06 70 40 88 108

Szerzői jogok

A webáruház oldalain megjelenő szöveges és képi, hangi illetve videó tartalmak szerzői jogvédelem alatt állnak. A megvásárolt könyvek szerzői jogvédelem alatt állnak. Az továbbértékesítésükhöz, sajátként történő publikálásához az India Klub Alapítvány nem járul hozzá. A felsorolt tevékenységek folytatása vagy tűrése büntetést von maga után. A szerzői jogok gyakorlója: India Klub Alapítvány.

Megjelenített árakra vonatkozó tudnivalók

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt áfát (tehát bruttó árak 27%-os forgalmi adóval terhelve).

Rendelési információk

A megjelenített termékek online rendelhetőek meg és személyesen vehetőek át, vagy futárszolgálattal, illetve postai úton. A megrendelés regisztráció nélkül lehetséges. Megrendelést e-mailben és telefonon nem fogadunk.

A megrendelések feldolgozása

A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a 15 óra után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra.
Amennyiben a megrendelés elküldését követően automatikus visszaigazoló levél, nem érkezik részünkről 24 órán belül, megrendelésének rögzítése nem volt sikeres (a szerződés nem köttetett meg), kérjük, keressen fel minket ügyfélszolgálati elérhetőségeinken. Ha megrendelésének elküldése sikeres és visszaigazolásra került részünkről, de ennek ellenére nem történik meg a vételár kiegyenlítése, a megrendelését 14 nap múlva töröljük (14 nap a megrendelés leadásától kerül számításra). A megrendelés törlése nem jár költséggel.

Rendelés menete

1. Helyezze kosárba a terméket.
2. Adja meg a megrendelői adatokat. Amennyiben a megrendelői és számlázási adatok eltérőek távolítsa el a jelölőnégyzetből a bejelölést "A megrendelői és a számlázási adatok megegyeznek." jelölőnégyzetnél és adja meg az adatokat.
3. Az adatok megadását követően kattintson a "Tovább az adatellenőrzésre" gombra.
4. Ellenőrizze a megjelenő adatokat. Ha valamely adatot módosítani szeretné, a megrendelés elküldését megelőzően kattintson az "Adataim módosítása" gombra. Ha minden adatot rendben talál, rögzítse megrendelését a Megrendelés gombra kattintással.
5. E-mailben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap, mely tartalmazza a vételár kiegyenlítéséhez szükséges adatokat.

Ha a megrendelés elküldését követően észleli, hogy hibásan adta meg valamely adatát jelezheti ügyfélszolgálati elérhetőségeink bármelyikén.

A megrendelt termék / díjának fizetésének módja

A megrendelt termékek díjának kiegyenlítése a megrendelést követően kiállított díjbekérő alapján történik.

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az India Klub Alapítvány hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított? belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben, jelen esetben az India Klub Alapítvánnyal érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az India Klub Alapítvány nyújtotta. A teljesítéstől hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított ? belül . E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az India Klub Alapítvány  jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés keletkezett.
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Elállási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási/felmondási határidő, a termék átvételének napjától számított 14 nap.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: India Klub Alapítvány 1074 Budapest, Szövetség u. 28/a. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni.

A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Nem illeti meg a fogyasztót az elállási / felmondási jog:

 • Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgások, ingadozásoktól függ.
 • Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra.
 • Romlandó vagy minőségét rövid ideit megőrző termékek.
 • Hang, illetve kép, vagy szoftver esetén, ha a csomagolását felbontotta.
 • Olyan zárt csomagolású termékek esetén, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a védőcsomagolás felbontását követően nem küldhető vissza.

Felügyeleti szervek

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

CímBudapest, József krt. 6, 1088

***

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125  Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
URL: http://naih.hu

Esetleges panaszát benyújthatja az Európai Parlament és tanács által létrehozott online vitarendezés platformon keresztül: 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Egyéb információk

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Hibás teljesítés esetén az India Klub Alapítvány mindent megtesz a mielőbbi helyesbítés érdekében, melyből adódóan a megrendelőt - vásárlót plusz költségek nem terhelik. A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja az India Klub Alapítvány általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

 

 

Keresés